REGULAMIN MARSZU SZLAKIEM I KOMPANII KADROWEJ


Marsze Szlakiem Kadrówki są formą uczczenia i utrwalenia pamięci czynu 6 sierpnia 1914 roku, jak również spotkaniem ludzi związanych z czynem niepodległościowym w duchu Józefa Piłsudskiego, którzy również dzisiaj swym poświęceniem i aktywnością pracują dla odzyskania niepodległości. Pierwszy Marsz odbył się w 1924 r., w 1939 był 15-ty. Po 42-letniej przerwie Marsze zostały odrodzone w 1981 roku dzięki, i przy pomocy, kół niepodległościowych. Uczestnicy XVI (1. po wojnie) Marszu, w 1981 r. ustanowili Odznakę dla uczczenia faktu odrodzenia Marszów i odznaczenia jego uczestników.


1.
Marsz odbywa się historyczną trasą Kraków (Oleandry) - Michałowice - Jędrzejów- Kielce w dniach od 6 do 12 sierpnia każdego roku.


2.
Nadzór nad organizacją Marszów sprawuje Kapituła Odznaki Honorowej "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki", która jest koordynatorem prac przygotowawczych.


3.
Marszem kieruje Komendant Marszu.


4.
Komendant odpowiada za zorganizowanie Marszu, dobiera sobie współpracowników do przygotowań organizacyjnych.


5.
Komendant Marszu mianuje: vice komendanta, szefa trasy, kwatermistrza i oboźnego. Stanowią oni Komendę Marszu.
O ile żaden z członków Kapituły nie pełni funkcji w Komendzie, wówczas jej przedstawiciel wchodzi do Komendy Marszu.


6.
Marsz posiada kapelanów, którzy na prośbę Komendanta odprawiają dla uczestników Msze św. na trasie Marszu.


7.
Kompania marszowa podzielona jest na 4 plutony.
Noszą one imiona dowódców plutonów w I Kompanii Kadrowej:
1. im. Kazimierza Herwina - Piątka,
2. im. Henryka Krok - Paszkowskiego,
3. im. Stanisława Burcharda Bukackiego,
4. im. Jana Kruk - Kruszewskiego.
Komendantów Plutonów wyznacza Komendant Marszu.


8.
Uczestników przyjmuje się z rekomendacji posiadaczy odznaki UMSK.


9.
Wiek uczestników - powyżej 18 lat. Osoby młodsze muszą posiadać pisemną zgodę rodziców.


10.
Całą trasę przebywa się pieszo, o ile Komendant nie zarządzi inaczej.
a) osoba, której Komendant zaliczy przejście całej trasy zostaje wpisana na listę "Uczestników" Marszu;
b) osoba, która przeszła co najmniej jeden odcinek trasy, a nie mogła przejść całej trasy jest wpisana na listę osób "Towarzyszących";
c) Honorowi posiadacze odznaki UMSK mają zaliczony udział w Marszu jako "Uczestnicy", o ile wezmą udział w Marszu na jakimkolwiek odcinku;
d) uwzględnia się również osoby wspomagające Marsz;
e) Komendant Marszu może zaliczyć uczestnictwo w marszu tym Uczestnikom, którzy z bardzo ważnych przyczyn (więzienie za czyny polityczne) nie mogli przybyć na Marsz.
Dotyczy to tylko osób, które we wcześniejszym Marszu uczestniczyły i przyjdą na pierwszy Marsz po ustaleniu przyczyn niemożności uczestnictwa.


11.
Uczestnicy Marszu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i stosowania się do zaleceń Komendantury,
w związku z tym przed rozpoczęciem Marszu podpisują zobowiązanie, którego treść ustalają organizatorzy.


12.
Dla każdego Uczestnika zakłada się tzw. "Kartę Uczestnika", gdzie wpisuje się dane osobowe i potwierdzenie uczestnictwa w Marszu.
Dane te pozostają w Archiwum Kapituły.


13.
W czasie Marszu Uczestnicy zwiedzają miejsca związane z czynem legionowym i niepodległościowym,
spotykają się z żołnierzami niepodległości, słuchają wykładów związanych z czynem 6 Sierpnia.


14.
Wyróżniające się osoby, Komendant wymienia w rozkazie dziennym.
Może również wnioskować do Kapituły o podniesienie w starszeństwie Odznaki, o ile osoba kandyduje do jej otrzymania.


15.
Uczestnik trzech Marszów otrzymuje odznakę "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki".
Komendant składa do kapituły listę uczestników Marszu.


16.
W przypadku złamania Regulaminu Komendant może orzec następujące kary:
- ostrzeżenie,
- upomnienie,
- nagana,
- usunięcie z Marszu.
W szczególnie drastycznych przypadkach Komendant może wnioskować o odebranie odznaki UMSK,
a dla osób nieposiadających odznaki - zakaz przyjmowania na następne marsze.


17.
W czasie Marszu nie spożywa się alkoholu.


18.
Sposób pokonania trasy Marszu, strukturę Marszu i inne sprawy nie ujęte w Regulaminie Marszu,
określa Komendantura w Przepisach Porządkowych, które stanowią załącznik do Regulaminu.

 

Regulamin obowiązuje od wskrzeszenia Marszu w latach 80 - tych.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

2016 - 2019
PROJEKTY STRONY www.kadrowka.org

 
Stowarzyszenie Zwykłe Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej | ul. Utrata 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | NIP: 773-247-95-95 | REGON: 365276950 | tel.: +48 505 239 612 | e-mail: biuro@kadrowka.org | BGŻ BNP Paribas 13 1600 1462 1833 3856 5000 0001